ปลุกต้าน! ชมรม STRONG จิตอาสา  ประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงรุก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:00 น.  ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกชมรม STRONG- จิตอาสาต้านทุจริต  จาก 23  อำเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต  ด้วยโมเดล STRONG  ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัด    การปลูกฝังวิธีการคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม  ขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  การรับรู้การทุจริต  และการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมาย  ทั้งนี้โดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่อย่างใด

ภาพข่าวโดย : หนึ่งฤทัย ตรีกูล