โผไม่พลิก “มาดามแป้ง” มาตามคาด นายกคนสมาคมฯ คนใหม่

สรุปผลการเลือกตั้ง องค์คณะตุลาการ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ House of Thai Football คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ วิสามัญ เพื่อการเลือกตั้ง คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท, คณะกรรมการอุทธรณ์ ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571

โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ ประกอบไปด้วย 1. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะกรรมการ, 2. พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน รองประธาน, 3. นายกฤตเมต เอ่งฉ้วนธาดา กรรมการ, 4. นายสิทธิพร เศวภายน กรรมการ และ 5. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ เลขานุการ

ผลการเลือกตั้ง องค์คณะตุลาการ ตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5

ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 นายสรรณ บุญทิพยา 63 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 บัตรเสีย 3

ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (5 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 น.อ. ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ 62 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 3 นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ 62 คะแนน
ลำดับที่ 3 หมายเลข 9 ร.ต.อ. พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์ 52 คะแนน
ลำดับที่ 4 หมายเลข 8 พ.ต.อ. อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ 51 คะแนน
ลำดับที่ 5 หมายเลข 10 นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต 51 คะแนน

หมายเลข 4 นายโสภณ มหาบุญ 18 คะแนน
หมายเลข 1 นายประกาศิต พิมพ์วงศ์ 17 คะแนน
หมายเลข 5 นายสุระ ศรีอาจ 12 คะแนน
หมายเลข 11 นายอาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี 9 คะแนน
หมายเลข 6 เรืออากาศโท ปราโมทย์ กล่ำสกุล 6 คะแนน
หมายเลข 7 นายวิโชติ มียิ้ม 5 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2

ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5

ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต 66 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 บัตรเสีย 1

ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ (3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 70 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 1 นายชุมสาย ศรียาภัย 69 คะแนน
ลำดับที่ 3 หมายเลข 3 นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3

สำหรับ ผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อจาก องค์คณะตุลาการ ชุดเดิม ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 2567-2571