จังหวัดขอนแก่น  เร่งคืนคนดีกลับสู่สังคม บำบัดฟื้นฟู แก้ปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

เภอกระนวน ตรวจติดตามความเป็นอยู่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และ ประสานการปฏิบัติร่วมกับ ตำรวจ สภ.กระนวน สนับสนุนนำผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เข้าติดตามความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด และได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายปรัชญาวุฒิ ทองภูธร ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กระนวน โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน สนับสนุนการดำเนินการของชุมชนร่วมกับครอบครัวนำตัวผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน หรือ ศูนย์คัดกรองตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอกระนวน โครงการมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น ตามแนวความคิด “เร่งคืนคนดีกลับสู่สังคม คืนลูกหลานกลับสู่ครอบครัว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มอบโอกาสให้ผู้ป่วยติดยาเสพติด โดยร่วมเฝ้าระวังพื้นที่ แจ้งเบาะแส ค้นหา คัดกรอง สนับสนุนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู การมีส่วนร่วมในการรักษา การรับตัวกลับสู่ชุมชน (Community Based Treatment : CBTx) ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง กลับมามีส่วนร่วมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ อำเภอกระนวนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้ว มีจิตใจอาสา เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยเหลือน้องๆ ที่เข้ารับการบำบัดรักษารุ่นต่อไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยพื้นฐานความคิด ผู้ติดยาคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับความรักจากครอบครัว และ ชุมชน จึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ กรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น