ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ช่วยเหลือลูกหนี้ เกษตรกร ลูกค้ากว่าแสนราย

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ปี 2565 ด้านการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ากว่าแสนราย ได้รับประโยชน์ลดดอกเบี้ยกว่า 1,150 ล้านบาท

เมื่อวันนี้ (21 ก.พ.66) เวลา 1300 น. ที่ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมยศ โยสาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยในงานกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าธนาคารที่ประสบปัญหาการชำระหนี้อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในรอบปีบัญชี 2565 มีเกษตรกรลูกค้าธนาคารประสบปัญหาทั้งสิ้น 162,783 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ทั้งสิ้น 40,774.99 ล้านบาทปี 2565 ธนาคารจัดให้เป็นปีแห่งการจัดการคุณภาพหนี้ ช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า “มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีมาตรการดังนี้

1) มาตรการปรับตารางขยายงวดการชำระหนี้ใหม่ จำนวน 92,230 ราย ต้นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ

18,128.31 ล้านบาท

2) มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีลดภาระหนี้ (ลดอัตราดอกเบี้ย) จำนวน 5,278 ราย ต้นเงินที่

ได้รับการช่วยเหลือ 2,061.09 ล้านบาท ได้รับการช่วยเหลือลดดอกเบี้ย 488.44 ล้านบาท

3) มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยืดหยุ่น จำนวน 18 ราย ต้นเงินกู้ได้รับการช่วยเหลือ 4.40 ล้าน

บาท และดอกเบี้ยได้รับการช่วยเหลือ 2.55 ล้านบาท

4) มาตรการจ่ายน้อยผ่อนคลายได้ลดดอกเบี้ย มีเกษตรกรลูกค้าได้รับการช่วยเหลือ 5,333 ราย ต้นเงิน

1,853.89 ล้านบาท ดอกเบี้ย 611.63 ล้านบาท

5) มาตรการ “จ่ายดอก ตัดต้น” ชำระหนี้ตามสัดส่วน มีเกษตรกรลูกค้าเข้าร่วมโครงการและได้รับความ

ช่วยเหลือ 149 ราย ต้นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ 54.53 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.57 ล้านบาท

6 โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน “มาตรการนาทีทอง” ให้ความช่วยเหลือเกษตร จำนวน

11,105 ราย ต้นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ 1,894.59 ล้านบาท ดอกเบี้ย 42.90 ล้านบาท

7) มาตรการทางด่วนลดหนี้ “จ่ายหมดลดดอกเบี้ย” มีเกษตรกรลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 24 ราย ได้รับการ

ช่วยเหลือต้นเงิน 12 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.8 ล้านบาท

โดยภาพรวม สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ใช้มาตรการการจัดการคุณภาพหนี้ ช่วยเหลือเกษตรกร

ลูกค้าธนาคารไปแล้ว จำนวน 114, 137 ราย ต้นเงิน 24,008.51 ล้านบาท และได้รับประโยชน์ในการลดภาร

ดอกเบี้ย จำนวน 1,150.89 ล้านบาท ซึ่งจะยังคงดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไปจนถึง 31 มีนาคม 2566

หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น