จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อม สถานการณ์ฝนตกชุก ฝนทิ้งช่วง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างการับรู้สื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมอย่างไร กับสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่น และฝนทิ้งช่วง”

วันนี้ (24 พ.ค. 65 ) เวลา 09.30 น. ห้องประชุม โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมอย่างไร กับสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่น และฝนทิ้งช่วง” เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จะได้นำข้อมูล การเตรียมพร้อมด้านต่าง ป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง การเตือนภัยต่างๆ สู่ประชาชน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์, และผู้แทนอำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ โดยมี นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง นักจัดรายการวิทยุ อาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชน จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมรับฟัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ประเทศไทย อาจจะเผชิญปัญหาทั้งฝนทิ้งช่วงในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม และฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือน สิงหาคม – กรกฎาคม 2565 เป็นโอกาสดีที่สื่อมวลชน ทุกแขนงจะได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตาม 13 มาตรการ รับมือช่วงฤดูฝนประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะสร้างความร่วมมือการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ วัชพืช ผักตบชวา การขุดลอกคูคลอง คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม การเตือนภัย การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ, การตรวจความมั่นคงปลอดภัยของคันทำนบ /พนังกั้นน้ำ, เตรียมพื้นที่อพยพซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และการตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย