ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ แถลงผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ ปี 2564

วันนี้ (10 มีนาคม 2565) ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธาน แถลงผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ ปี 2564 โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัด ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟัง
โดยนายรณภัทร สนแจ้ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในห้วงปี 2564 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงปัญหา ข้าวราคาต่ำ และโควิด-19 โดยได้นำมาตรการต่างๆเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น มาตรการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สิน การพักชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการสร้างรากฐานเกษตรกรไทยให้แข็งแรง และมั่นคง
เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 3 ด้าน
ซึ่งในด้านของการพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ปล่อยสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินในการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาชีพและการดำเนินธุรกิจให้เกษตรกรเพื่อยกระดับสินค้าและช่องทางการค้าขาย พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร ในยุคที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยได้นำมาตรการต่างๆมาใช้ ทั้งโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับข้าวราคาต่ำ, เงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าว, โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้เกษตรกรได้มีโอกาสขายข้าวในช่วงที่มีราคาสูงขึ้น และ โครงการระบายข้าวเปลือก กรณีราคาข้าวกลับมาตกต่ำอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของคนชุมชน ทั้งการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูป รวมถึงการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและเครือข่ายพันธมิตร ขณะที่ด้านการพัฒนาการให้บริการ ธ.ก.ส. ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกับการให้บริการ เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทาง Line Official BAAC Family,ธ.ก.ส. A-Mobile สำหรับบริการทางการเงิน, การชำระสินค้าผ่าน แอปพลิเคชั่นร้านหอมจัง ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้านำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาอาชีพให้เป็น SMART FARMER ด้วยโครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชี
สำหรับแนวทางการให้บริการประชาชนในปี 2565 ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมุ่งมั่นในการออกสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ผ่านสินเชื่อของธนาคาร ธ.ก.ส และนโยบายรัฐบาล พร้อมสำรวจ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป // cr.สวท.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น