จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันนี้ (05 ธ.ค. 64) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ นายอำเภอพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน ทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลา 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่า ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใย แก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนา ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ยังคงเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญ ที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกร สามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีป ส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย ในส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2498 ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช 2514 ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ครั้งที่สามเมื่อปีพุทธศักราช 2522 ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอกระสัง และทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร หนองกะนัง และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย และครั้งที่สี่เมื่อปีพุทธศักราช 2524 เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่อำเภอละหานทราย

ขอบคุณเพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์