พช.บุรีรัมย์ ❇️นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5


เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2564 นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนางสุชญา กำลังหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางศรัญญา อยู่แย้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ นายภูวิช เจริญพานิชย์กุล นักพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้แทนจากส่วนงานราชการ ลงพื้นที่อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ❇️❇️
โดยเวลา 09.00 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นอำเภอหนองกี่ โดย นางสุชีรา โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (นพร.) พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบฯ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตุการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ของ นายบุญส่ง ตีบไสง บ้านตะกรุมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
จากนั้นเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ โดย นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (นพร.) ครัวเรือนต้นแบบ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังติดตามและติดตามดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ของ นายสมบัติ อ่อนน้ำคำ บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


❇️❇️ซึ่งการลงพื้นที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำโดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์
จากการพบปะหารือการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบมีความพึงพอใจในโครงการฯ ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ โคก หนอง นา และมีความมุ่งมั่นการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
ในด้านการทำงานของการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมโคก หนอง นา คือการมีเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ มีการจัดการความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้คนรอบข้าง เป็นประโยชน์กับส่วนรวม มีความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพดี ชีวิตดี ในสถานการณ์โคกวิดระบาดอย่างนี้ ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน ทุกคนอยู่ได้ เพราะอาหารมีกิน เข้าแปลงโคก หนอง นา มีงานทำ รายได้เกิดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (สายกลาง) จัดการตนเอง จัดการสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า สร้างความสมดุล ความเป็นธรรมชาติ อยู่อย่างพอเพียง ทำชีวิตให้พอดี แล้วก็จะมีความสุข เช่นเดียวกับที่ได้ทำร่วมขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พช.

ข่าวโดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น