ปชส.บุรีรัมย์ แถลงข่าวงานกิจกรรมงานราชการ สร้างการรับรู้เข้าใจแก่ประชาชน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจแก่ประชาชน

วันนี้ (14 มิ.ย.64 ) เวลา 09.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรม สกายวิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างการรับรู้ เข้าใจ แก่ประชาชนในท้องที่ ท้องถิ่น และก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชน, นักจัดรายการ, อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน, ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม กว่า 30 คนด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง ที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม ตอบโต้สถานการณ์ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบคุมเข้ม โดยได้มีการออกคำสั่ง ประกาศ และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงกำหนดพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดคือการปูพรหมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 8 กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะต้องขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุด ที่พบผู้ติดเชื้อในสายพันธุ์ใหม่ การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม และ Buriram IC การบริหารจัดการวัคซีน การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติตัวก่อน/หลังเข้ารับวัคซีน อาการข้างเคียง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโรคระบาดในสัตว์ คือ โรคลัมปีสกิน ในโค- กระบือ ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการแพร่ระบาดทุกอำเภอ

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศึกษาธิการจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน มาให้ข้อมูลข่าวสาร และพบปะกับสื่อมวลชน, นักจัดรายการวิทยุ, อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อจะได้ช่วยนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยกันรณรงค์ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ และยิ่งไปกว่านั้น คือการเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและกิจกรรมของจังหวัดให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น