พช.บุรีรัมย์ สนับสนุนเต็มรูปแบบงานพื้นที่และงานขับเคลื่อนการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์”โคกหนองนา” กรมการพัฒนาชุมชน

🖌️วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บรรลุ และ นายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางจินตนา เชิดสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่บูรณาการสนับสนุนงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน เต็มรูปแบบทั้งงานพื้นที่ และการเบิกจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ พื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
🖌️ทั้งนี้ในการลงพื้นที่มีประเด็นหารือและสนับสนุนงานที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน
2. การดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแนวทางที่กำหนด
3. การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

จากนั้นเวลา 16:00 น ได้ลงพื้นที่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของนายสุเทียน วงศ์ศิริศักดิ์ ประธานเครือข่ายการพัฒนาระบบกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบรายการเผยแพร่ความรู้ของจังหวัดบุรีรัมย์และขับเคลื่อนเครือข่ายต่อไป

ภาพ/ข่าว : Somsak

🗺️ข่าวโดย:กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ใส่ความเห็น