ศูนย์​เรียนรู้​เกษตรผสมผสาน​ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ตอนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 26 พย. 63 เวลา 13.00 น ณ.ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตอนรับ นายพงศกร คงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง นายประสิทธิ์ กาศเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง และสมาชิก ผู้นำชุมชน กว่า50 คน พร้อมคณะมาศึกษาดูงานเกษตรผสมผสานของฟาร์มบ้านนาบ้านเรา โดยมีผู้จัดการฟาร์มพาเยี่ยมชม พร้อมบรรยายให้ความรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งฟาร์มฯได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ของสังคม และเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรยุคใหม่ ของ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ “ลดพื้นที่ทำนา ปลูกหญ้าเนเปียร์เลี้ยงวัว ขุนโคเนื้อขาย ปลูกอินทผลัมผลไม้ทองคำ” ไม้ผลทางเศรษฐกิจระยะยาว สร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้จัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกร ผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้คณะบริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและศึกษาดูงานตามสถานที่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนนุนกลุ่มอาชีพและเป็นแนวทางบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นด้วย

**ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา คุณสำเรือง พินงรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่10 ถนนกระสัง-ลำดวน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 081-9012438, 089-8105165, 089-9257913


แจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมสอบถาม : ผู้จัดการฟาร์ม คุณสามารถ ก่อแก้ว โทร 0884673405

ใส่ความเห็น