รพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ สสจ.พร้อมด้วยโรงพยาบาลในบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงและความร่วมมือการขับเคลื่อน แผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือการขับเคลื่อน แผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

เมื่อวันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานร่วมบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือการขับเคลื่อน แผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โดยมีนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เภสัชกรสายชล พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่ศรีษะ และบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โดยมีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม สามารถให้บริการประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีความเชื่อมโยงการจัดบริการของสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ภายในเครือข่ายสุขภาพ อีกทั้งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง หรือระยะ Intermediate Care ใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง เพื่อฟื้นฟูสภาพ ลดความพิการหรือทุพพลภาพให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และเป็นการยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสอดคล้อง กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดให้มีการพัฒนาการดูแลรักษาประชาชน ที่สนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ในเรื่องการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ในผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถให้บริการ ตามระบบ Intermediate Care ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านด่าน โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลพุทไธสง ให้บริการ แบบ Intermediate Ward และโรงพยาบาลชุมชนอีก 18 แห่ง ให้บริการแบบ Intermediate Bed และเชื่อมโยงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ โดยผู้ป่วย ๓ กลุ่มโรค ที่พ้นวิกฤติและมีอาการคงที่แล้ว แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่ และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้ง กลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านด่านจะได้รับการส่งต่อ เพื่อไปฟื้นฟูต่อที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านตามภูมิลำเนา โดยในปีงบประมาณ 2563 มียอดผู้ป่วย ที่ประสบปัญหาใน 3 กลุ่มนี้ จำนวน 733 คน

ใส่ความเห็น