จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 พร้อมเชิญโล่รางวัลพระราชทานฯ ให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันนี้ (25ก.ย.63) ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอซิตา ปริ้นเซสบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มอบให้บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด และมอบโล่รางวัล สิงห์ทอง ให้กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กองทุนชุมชนที่มีผลการพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ และสตรีตัวแทนอำเภอซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนด และมอบใบประกาศเกียติคุณการประกวดผ้าไหม ตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินระดับจังหวัด


จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ หลายกิจกรรม เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ได้บูรณาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563-2564 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 175 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนิติกรจากกรมการพัฒนาชุมชนบรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานของพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์การจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ” ประจำปี 2563และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ.2563 – 2564
สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดรีรัมย์ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวด การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ หลายกิจกรรม เพื่อประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานงานดีเด่นประจำปี 2563 การจัดกิจกรมในครั้งนี้ เป็นการประกาศเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้
1.การจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 เพื่ออัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้กับบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และการมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ให้กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล

 1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กองทุนชุมชนที่มีผลการพัฒนา 4 รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล
 2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ และสตรีตัวแทนอำเภอ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 23 รางวัล 4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผ้าไหม ตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 21 รางวัล
  การจัดกิกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563-2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 175 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจำนวน ๗๕ คน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จำนวน 49 คน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 46 คน เพื่อให้ข้าราชการพัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความกรุณาจากอธิบดีกรมการพัฒนาขุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้สนับสนุนนิติกรจากกรมการพัฒนาชุมชน มาให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  โล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลฯ ได้แก่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  โล่รางวัลสิงห์ทองให้กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช. ดีเด่น) ระดับจังหวัด ชาย ได้แก่ นายไพศาล สุดลา ผู้นำ อช. ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช. ดีเด่น) ระดับจังหวัด หญิง ได้แก่ นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์มี ผู้นำ อช. ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  ประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ดีเด่น ได้แก่ กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
  ประเภท ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น (ศอช.ต.) ระดับจังหวัดได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล
  มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ และสตรีตัวแทนอำเภอ จำนวน 23 รางวัล
  มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผ้าไหม ตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จำนวน 21 รางวัล
  โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอ สิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น