“สื่อยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” รพ.บุรีรัมย์พัฒนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปี 2562

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคารอำนวยการชั้น 5 จังหวัดบุรีรัมย์ นายเวชยันต์ แก่นจันทร์ รองฯฝ่ายบริหาร รพ.บุรีรัมย์ ประธานเปิดอบรม พร้อมด้วย นส.นงลักษณ์ อินทรศร หัวหน้าประชาสัมพันธ์ รพ.บุรีรัมย์ และเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ รพศ. รพท.  รพ.ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สื่อมวลชน เข้าร่วมอบรมเครือข่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

นายเวชยันต์ แก่นจันทร์ รองฯฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “พัฒนาตนเองและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายส่งผลให้งานมีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง”

นางสาวนงค์ลักษณ์ อินทรศร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า “โครงการฯปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสาร มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กรโดยอาศัยสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุ การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้ง เป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความประทับใจความพึงพอใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทั้งนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสร้าเครือข่ายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการการผยแพร่ข่าวสารของ รพศ. รพท.รพช.  จึงได้จัดทำ   โครการผลิตข่าวสารยุคใหม่ขึ้น ตามโยบายแผนการพัฒนางานด้านการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพต่อไป”

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายส่งผลให้งานมีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ฟังคำบรรยายจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เรื่อง “ผลิตสื่ออย่างไรให้น่าสนใจ” และการอบรมเครือข่ายครั้งนี้ได้มีเวทีเสวนา “ สื่อยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” โดยรพ.บุรีรัมย์ได้เชิญตัวแทนสื่อมวลชน ภาคสังคมออนไลน์ นักจัดรายการวิทยุ มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของคนทำสื่อฯ  และพิษภัยการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆในสังคมออนไลน์ข่าวไหนจริงข่าวเท็จ ภาคบ่ายก็จะมีบรรยายเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อผ่านแอปพลิเคชั่น จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจมาก

ใส่ความเห็น