คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมความรู้ เรื่อง “โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ” 2 สิงหาคม 2562

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมความรู้ เรื่อง “โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ” 2 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) โรงพยาบาลบุรีรัมย์

  นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการฯ มี นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หัวหน้าสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ บุคลากรสาธารณสุข  คณะวิทยากร ผู้ดูและผู้สูงอายุ ประชาชน ร่วมกิจกรรมประชุมให้ความรู้ เรื่อง “โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ” 2 สิงหาคม 2562

   นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวรายงานประธานในพิธี กระผมขอขอบพระคุณ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการประชุมวิชาการ “เรื่องโรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ”ประจำปี 2562 และขอรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการ ในวันโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงมากในผู้สูงอายุปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้ในระยะแรก ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เสียโอกาสในการป้องกันหรือรักษาโรคดังกล่าว คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เรื่องโรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนและสังคม เกี่ยวกับอาการและการรักษาผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้ผู้วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ยังผลให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังป็นการพิ่มพูนวามรู้ความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถในการบริการรักษาโรคนี้ ในโรพยาบาลลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย จากวัตถุประสงค์ที่กล่วมา จึงเกิดการทำงาแบบบูรณาการระหว่างคณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยได้รับการอนุคราะห์คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล” กล่าวรายงานที่ประชุมโครงการฯจบ จากนั้น

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงานต่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ  “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ  เรื่องใรคน้ำคั่งในโพรสมองผู้สูงอายุ ประจำปื2562 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เกี่ยวกับเรื่องโรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ อย่างที่เราทราบกันดีว่า โรคน้ำคั่งในโพรงสมองป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีปัญหาต้องการความช่วยหลือจากญาติใกล้ชิดลักษณะการดำเนินของโรค จะค่อยๆเป็น ค่อยๆไป การวินิจฉัยล่าช้าจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยในระะยาว ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้ในระยะแรก ทำให้เสียโอกาสในการป้องกันหรือรักษาโรคดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพที่รุนแรงของผู้ป่วย ภาระที่จะเกิดต่อครอบครัว และที่สำคัญคือผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังนั้น การให้ความรู้แก่ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงผู้ป่วยได้รู้จักโรคนี้มากขึ้น สามารถวินิจฉัยโรคและให้การรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันหรือหยุดการดำเนินของโรคที่อาจนำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพที่จะเกิดกับผู้ป่วย ผมขอขอบคุณ สาขาวิขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสสร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กรุณามาจัดกิจกรรมที่ดีๆ ในวันนี้ ขอให้การดำเนินครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ” จากนั้นประธานกล่าวเปิดโครงการฯจบ ผู้ร่วมเข้าประชุมวิชาการก็ได้อบรมจากคณะวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจกันอย่างล้นหลาม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ” 2 สิงหาคม 2562 เรื่องโรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ   โรคความจำเสื่อมที่รักษาได้”  เพื่อให้ผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดคร็ว และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หัวหน้าสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ติริราชพยาบาล เปิดอบรมให้ความรู้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   “โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง” เป็นภาวะความผิดปกติทางสมองที่พบได้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นโพรงน้ำในสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นไปกดเบียดเนื้อสมอง ทำให้สมองทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุมกว่า 65 ปี ป่วยเป็นภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองหลายแสนคนในประทศไทย อาการที่พบบ่อย คือ การเดินผิดปกติ ช้าลง ก้าวขาไม่ออก ยกขาไม่พันพื้น เดินชอยเท้า ทรงตัวไม่ดี ล้มบ่อย บางรายกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เข้าห้องน้ำไม่ทัน หนักขึ้นจะเริ่มพูดน้อย เสียงเบา สำลักน้ำและอาหารบ่อย ความจำเสื่อมลง โรคนี้เมื่อปล่อยทิ้งไว้อาจนำมาซึ่งทุพพลภาพในอนาคตจากการหกล้มเลือดออกในสมอง การสำลักอาหารทำให้ปอดติดเชื้อ อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจตลอดจนเดินไม่ได้ ข้อติด แผลกดทับ และเสียชีวิตในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานผู้ปวยนอก ห้องตรวจศัลยกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 4203

***โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ***

ใส่ความเห็น