สนง.พมจ.บุรีรัมย์จัดงานมหกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจน พึ่งพาตนเองได้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานมหกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00  น.ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย   เนรมิตตกพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษจังหวัดบุรีรัมยั และพนักงานเจ้าหน้า หัวหน้าส่วนราชการมีผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า  600 คน ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนและแสดงผลงาน (มหกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ) ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บุรีรัมย์ กล่าวในนามของคณะทำงานดำเนินงาน “โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์” “ ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการๆ ในกิจกรรม “เวทีสรุปบทเรียนและแสดงผลงาน” (มหกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ) ในวันนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคให้ “หลุดพ้นความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ “จำนวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม” โดยมีจุดเน้น ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือมล้ำ และสร้งการเติบโตจากภายใน ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูอายุ แต่ผู้สูงอายุยังมีระดับรายได้ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงป็นประชากรอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของภาคที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อลดภาวะพึ่งพิง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างอาชีพที่เหมาะสมและยกระดับรายได้ให้ผู้สูอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้”

“สนง.พมจ.บุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาในพื้นที่และสอดรับกับนโบายรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เน้นการดำเดินงานเพื่อกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลือมล้ำของสังคม ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี 2562 โดยมุ่งน้นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุในพื้นที่ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก

ได้แก่ (1) การฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและคนยากจน จำนวน 6 กลุ่มๆละ 50 คน รวม 300 คนและ (2) การฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุจำนวน 6 กลุ่มๆละ 45 คนรวม 270 คน รวมทั้งหมด 12 กลุ่ม จำนวน 570 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนและแสดงผลงาน (มหกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอาย) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) จำนวน 20 แห่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองกี่ เทศบาลโนนดินแดง และวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป จำนวน 650 คน ระยะเวลาจัดกิจกรรม 1 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดจำหน่ายสินค้าและแสดงนิทรรศการผลงาน /ผลิตภัณฑ์การฝึกอาชีพ พร้อมทั้งสาธิตการฝึกอาชีพ การบรรยายบนเวทีและการแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุ” กล่าวรายงานโครงการฯจากนั้น รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์กล่าวเปิดงาน

นายดำรงชัย   เนรมิตตกพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   “ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรม เวที่สรุปบทเรียนและแสดงผลงาน มหกรรมสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จากการรายงานของนางนัฏญา จิตรเกาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและน่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย คนยากจน และผู้สูงอายุ ที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะ อาชีพตาม

“โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ เหลือมล้ำทางสังดจังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งเป็นโครการที่มุ่งนั้นแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม และช่วยลดภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและ ลดความเหลื่อมล้ำที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาให้ “จำนวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ ที่เหมาะสม” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มี รายได้น้อยและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลือมล้ำทางสังคมในภาพรวมของประเทศต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะทำงานดำเนินโครงการ คณะวิทยากร ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เห็นความสำคัญและเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แนวคิด หรือประสบการณ์ดีๆ จากกิจกรรม นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ขอให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิด “โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์” ณ บัดนี้

นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนยากจน และผู้สูงอายุที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพตาม “โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมและช่วยลดภาวะพึ่งพิงซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาให้“จำนวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในภาพรวมของประเทศต่อไป

***โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์***

ใส่ความเห็น