พช.บุรีรัมย์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฯ จปฐ./กชช.2 ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์

❇️จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฯ (จปฐ./กชช.2ค) ต่อคณะทำงานบริหารงานการจัดเก็บข้อมูล เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์
วันนี้(20 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น
❇️นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมนำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน (กชช.2ค) เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูล ต่อคณะทำงานบริหารงานการจัดเก็บฯ ระดับจังหวัด และตัวแทนคณะทำงานบริหารงานการจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โดยในการประชุมดังกล่าว นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยนายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน (กชช.2ค) เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูล ต่อคณะทำงานบริหารงานการจัดเก็บฯ ระดับจังหวัด และตัวแทนคณะทำงานบริหารงานการจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและใช้ข้อมูลในการกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับถัดไป
ในการประชุมมีการนำเสนอกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ระดับเตรียมการ การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การให้ความรู้แก่อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลฯ และการสร้างการรับรู้ในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค จากนั้นจึงมีการนำเสนอข้อมูลรายหมวดหมู่ และระดับตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งข้อมูล จปฐ. มีทั้งสิ้น 5 หมวดหมู่ 31 ตัวชี้วัด ซึ่งมีส่วนสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านสุขภาพ 7 ตัวชีวัด
 2. ด้านสภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด
 3. ด้านการศึกษา 5 ตัวชี้วัด
 4. ด้านการมีงานทำและการมีรายได้ 4 ตัวชี้วัด
 5. ด้านค่านิยม 8 ตัวชี้วัด
  นอกจากนั้น มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชนต่อที่ประชุมทั้งสิ้น 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด ได้แก่
 6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 ตัวชี้วัด
 7. ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 7 ตัวชี้วัด
 8. ด้านสุขภาวะ 3 ตัวชี้วัด
 9. ด้านความรู้และการศึกษา 3 ตัวชี้วัด
 10. ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 5 ตัวชี้วัด
 11. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ตัวชี้วัด
 12. ด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน 3 ตัวชีวัด
  ซึ่งจากการประชุม คณะทำงานบริหารงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ให้การรับรองข้อมูลที่จัดเก็บ โดยมีความเห็นว่าเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็นส่วนราชการที่สำคัญระดับจังหวัด
  สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดเก็บและรับรองข้อมูลทั้งสิ้น ใน 23 อำเภอ 189 ตำบล 2643 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 334,240 ครัวเรือน เป็นข้อมูลสำคัญที่ประมวลผลจากระบบประมวลผลของกรมการพัฒนาชุมชน และที่ประชุมมีมติให้จัดทำรายงานเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

ข่าวโดย..กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น