อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ขอรับสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาทำการเกษตรแบบผสมผสาน หมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของนายสุเมธ ลิอ่อนรัมย์ ที่บ้านหนองติ้ว ม.7ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสถาบันสมาชิกเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปลูกพืชผักผสมผสาน สลับหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี สามารถพึ่งพาตนเอง และมีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายในครอบครัวและใช้หนี้คืนสหกรณ์ได้

??สำหรับ นายสุเมธ ลิอ่อนรัมย์ เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสถาบันสมาชิกเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นำไปปล่อยกู้แก่สมาชิก ซึ่งนายสุเมธได้ขอกู้เงินจากโครงการดังกล่าวจำนวน 50,000 บาท เพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่การเกษตรและวางระบบน้ำ เพื่อใช้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในไร่นาและเลี้ยงสัตว์ และซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล แทงค์น้ำขนาด 2,000 ลิตร ท่อ pvc ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบท่อน้ำในพื้นที่ 24 ไร่ ปัจจุบันได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว ต้นหอม หน่อไม้ แตงไทย หน่อไม้ แตงกวา โดยสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จะรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ส่งขายให้บริษัทเอกชน และจัดส่งไปขายยังตลาดชุมชนในอำเภอคูเมือง ลำปลายมาศ และแคนดง ซึ่งนายสุเมธมีรายได้จากการขายผัก เฉลี่ยวันละ 200-400 บาท

??จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางไปยังนิคมสหกรณ์สตึก ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรภายในนิคมสหกรณ์ที่ได้เตรียมจัดสรรพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและอาศัยอยู่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์เข้าใช้ประโยชน์สำหรับเป็นที่ดินทำกินและทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยสนับสนุนจัดหาถังเก็บน้ำและวางท่อน้ำ เพื่อดูแลระบบน้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชต่อไป

ใส่ความเห็น