จังหวัดบุรีรัมย์มอบโคกระบือจำนวน 79 ตัว ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรได้ยืมไปใช้แรงานเพื่อการเกษตรกรรม

วันนี้ (24มิ.ย.2562) ที่โรงเรียนวัดวนาสันต์ บ้านโศกนาค หมู่ที่ 4 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีมอบโคกระบือ พร้อมสัญญายืม และให้โอวาทแก่เกษตรกร ในพิธีไถ่ชีวิตและมอบโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งปี พ.ศ. 2522 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ทรงทราบว่าราษฎรจำนวนมากต้องเช่าโคกระบือไว้ใช้แรงงานในราคาแพง ได้รับความลำบากเดือดร้อน จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโคกระบือขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจนได้ยืมโคกระบือไว้ใช้แรงงาน

โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถแสดงความจำนง และผ่านการรับรองจากผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตามที่ระเบียบของโครงการกำหนด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พิจารณาช่วยเหลือให้ยืมสัตว์เพื่อการผลิตต่อไป ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้ยืมโคกระบือเพื่อการผลิตแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,841 ราย

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน กรมปศุสัตว์จึงได้ส่งมอบโคเพศเมียจำนวน 54 ตัว และ กระบือเพศเมีย 25 ตัว รวม 79 ตัว ที่ได้รับการป้องกันโรคระบาดและดูแลสุขภาพโดยสมบูรณ์แล้วให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ตำบลชุมแสง อ.สตึก และ ตำบลดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะตำบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ มีเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจำนวน 27 คน ทั้งนี้ในเงื่อนไข หากโคกระบือเพศเมียที่ยืมไป ตกลูกตัวแรก จะต้องส่งลูกให้กับทางโครงการ หลังจากนั้น ลูกในครั้งถัด ๆ มา จะเป็นของเกษตรกร

ใส่ความเห็น