จังหวัดบุรีรัมย์แถลงข่าว”จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ” ปี2562

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562  บริเวณปราสาทพนมรุ้งจำลอง บุรีรัมย์ คาสเซิล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย และนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์  และยังมีอดีตนางสาวไทย ปี พ.ศ. 2535 “อร” อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ร่วมแถลงข่าว

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ได้กล่าวว่า “งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง เปนประเพณีประจําปที่สําคัญ และถูกจัดต่อเนื่องกันมาทุกป ตั้งแต พ.ศ.2534จนถึงปนี้ กําลังเขาสูปที่28 แล้ว ถ้าเปรียบเปนมนุษย ก็เปนวัยที่เขาสูความเปนผูใหญอยางเต็มตัว ปนี้ทางจังหวัดของเราจะมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และพัฒนารูปแบบการจัดงานใหมีความนาสนใจ และน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ในปีนี้เราได้ปรับเนื้อหาการแสดงให้สอดคล้องกับเรื่องราวของการสร้างปราสาทพนมรุ้ง องค์นเรนทราทิตย์ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากบทพระราชนิพนธ์ “ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยภายในงานจะมีการแสดง Visualize 4D Presentation หรือที่เรียกกันวา 4D Mapping เปนการฉายภาพประกอบการเลาเรื่องไปบนปราสาทพนมรุงจําลองที่เราเคยไดเห็นกันไปแลวในที่ผานมา พรอมบทบรรยายบอกเลาเรื่องราวมนตขลังของมหาเทวาลัยแหงนี้ครับ”

 

ในปีนี้ ทางจังหวัดบุรีรัมย์ไดรับเกียรติจากนักแสดงนําทางช่อง 7 “ไมค์” ภัทรเดช สงวนความดี และอดีตนางงามจักรวาล ปี 2535 “อร” อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ มารวมแสดงในงานดวยนอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบาน และตลาดอารยธรรม “วนัมรุง” ณ บริเวณลานโพธิ์ ใหทุกท่าน ไดเลือก ชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑชุมชนคุณภาพ เชน ผลิตภัณฑผาไหม ผาฝาย ที่มีความสวยงาม เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น และเชิญชิมอาหารพื้นเมืองโบราณหายาก พรอมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน โดยการจัดงานในปนี้นั้น จะไมมีการเสียคาบัตรเขาชมแตอยางใด

 

ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

.

ใส่ความเห็น