ลำปลายมาศ- ชาวต่างชาติสุดปลื้ม!! พ่อเมืองเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสลงพันพัฒนา หวังเพิ่มรายได้สู่ชุมชน

OTOP นวัตวิถี บ้านแสลงพันพัฒนา

9 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสลงพันพัฒนา ณ ลานวิถีชีวิต/วัฒนธรรมบ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาว กานต์จรัส  เอียดทองใส นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางจันทกานติ์ ทวีสุข พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คณะสื่อมวลชน ชาวบ้านแสลงพัฒนาและใกล้เคียง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักOTOP นวัตวิถี บ้านแสลงพันพัฒนา

พิธีบายศรีสุ่ขวัญ

OTOP นวัตวิถี บ้านแสลงพันพัฒนา

 

บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลแสลงพัน เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิเช่น ต้นทุนทางธรรมชาติ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตที่ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ต้นทุนทางสังคม ผู้นำ ประเพณีวัฒนธรรม , สถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่นฉางข้าวโบราณ , พิพิธภัณฑ์โบราณ , รวมทั้งมีศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ, ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย

นักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ/ ไทย


มีนักท่องเที่ยว จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอลำปลายมาศ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน นักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เป็นครูอาสาสมัครชาวจีน และครูต่างชาติของบริษัทบีฟิต และคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านโดยมีกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว ดังนี้ ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลวงศรี,ชมต้นแสลงพันที่มีอายุกว่าร้อยปี, พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตพื้นบ้านโบราณ,ฉางข้าวโบราณที่ยังคงใช้งานถึงปัจจุบัน, ตลาดวิถีชีวิตชุมชนบ้านแสลงพัน (ตลาดสายหยุด), ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ๑ ใน ๗ แห่ง ทั่วประเทศ,ชมสวนแคนตาลูปที่ได้รับมาตรฐาน GAP ชมสวนผักปลอดสาร/ชอปสินค้าโอท้อปของฝากของที่ระลึก รอบบริเวณสระน้ำยามเย็น, ชื่นชมความสวยงาม ถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอิน, พิธีบายศรีสุ่ขวัญ, ชมการแสดงพื้นบ้าน, ชิมอาหารพื้นถิ่น, พักค้างคืนบ้านพักโฮมสเตย์ และทำบุญตักบาตรยามเช้า

จุดเช็คอิน

 จุดเช็คอิน

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นั้น จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 จากกรมพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ให้เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

นวดแผนไทย/ ผลิตภัณฑ์ OTOP

, ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

ใส่ความเห็น