เวทีความสามัคคีปรองดอง บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เวทีแรก มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง กลุ่มการเมืองให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเพรียง

วันนี้ 08 มี.ค.60 เวลา 13.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง พื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเวทีแรก ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญผู้ที่มีความรู้ มีความเชียวชาญ ด้านการเมืองท้องถิ่น ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนทางการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มแกนนำทางการเมือง ซึ่งให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา สร้างความสามัคคีปรองดอง สู่การปฏิรูปประเทศตามประเด็นคำถาม 11 ข้อ อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1. ด้านการเมือง /2. ด้านความเหลื่อมล้ำ /3. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /4. ด้านสังคม /5. ด้านสื่อสารมวลชน / 6. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ด้านการต่างประเทศ /8. ด้านการป้องกันทุจริต /9. ด้านการปฏิรูป /10.ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /11. คำถามเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุผล

ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อ จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เข้ารับฟังประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษาธิการจังหวัด สาธารณสุข สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปปช.จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด

สำหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน 4 กลุ่ม จัดขึ้น 4 ครั้ง ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 13.30 น. ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มสนับสนุนพรรการเมือง ทุนการเมือง แกนนำการเมือง ฯลร ในวันที่ 8 มี.ค.60 / กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มประชาสังคม NGO กลุ่มอุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ วันที่ 9 มี.ค.60 /กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า องค์กรที่มีส่วนร่วมกับส่วนงานราชการ ในวันที่ 15 มี.ค.60 และกลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง กลุ่มอาชีพ กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรัฐ ในวันที่ 16 มี.ค.60 /Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น