กกต.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ รุ่น 1

เมื่อวันนี้ (8 มี.ค. 65) ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ รุ่นที่ 1 โดยมีนางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และตัวแทนกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วม


โดยการอบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ ตัวแทนกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จาก 8 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.กระสัง, อ.ห้วยราช,อ.พลับพลาชัย, อ.บ้านด่าน, อ.แคนดง, อ.ชำนิ และ อ.หนองหงส์ รวมจำนวน 33 คน โดยมีวิทยากรเครือข่ายหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 6 หน่วยงานประกอบด้วย ที่ทำการปกครอง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านต่างๆ ทั้งการ ปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, การเป็นพลเมืองคุณภาพ, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง, การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงมีการวางแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการเลือกตั้ง และพลเมืองคุณภาพ ไปถ่ายทอดแก่บุคลาการในหน่วยงานของตนเอง หรือเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป


ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ด้านการเลือกตั้ง ตระหนักถึงสิทธิและร่วมเป็นหูเป็นตาในการต่อต้านการกระทำผิดกฎหมายด้านการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส นำไปสู่การเลือกผู้นำที่มีศักยภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการเลือกตั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง กกต. ได้วางแผนการจัดการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งการจัดตั้งจุดคัดกรอง การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา รวมถึงฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาเลือกตั้งภายใต้มาตรการด้านสาธารสุขได้ ในส่วนของภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง บางหน่วยที่ถูกร้องว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งทาง กกต. ได้มีการสืบสวนสอบสวน พร้อมดำเนินความผิดทางวินัยและอาญาต่อไป

ใส่ความเห็น