มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ย์

วันนี้ (06 ก.ย. 61) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน จำนวน 830 ชุด ถุงเท้า 1,660 คู่ และกระเป๋าเป้ (เฉพาะ ป.1 และ ม.1) จำนวน 251 ใบ มอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เติมเต็มให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ได้มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธี และร่วมมอบสิ่งของด้วยความปลาบปลื้ม ยินดีอย่างหาที่สุดมิได้


สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บนพื้นที่ 417 ไร่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะเวลา 48 ปี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาหลักสูตรควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนอยู่ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้น 860 คน มีครูและบุคลากรรวม 90 คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการครู 40 คน พนักงานราชการ 13 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 15 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 (V-net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54 นักเรียน ครู และโรงเรียนฯ มีผลงาน นวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศหลายรางวัล

 

ใส่ความเห็น