บุรีรัมย์-เจ้ากรมฯทหารช่าง ส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วน

เจ้ากรมการทหารช่างส่งมอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 51 โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนรับมอบ

(19 เม.ย.61) พลโทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโดยกองพันทหารช่างที่ 51 ณ บริเวณโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 4 – สะพานบ้านปอยเดิร ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนรับมอบให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้ กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ด้วยการนำยางพารามาใช้ในการซ่อมปรับปรุงถนน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ โดยพิจารณาจากเส้นทางถนนสายรอง หรือถนนภายในหมู่บ้าน รวมทั้งถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่ใกล้ชุมชนที่มีสภาพชำรุด จำนวน 129 เส้น ระยะทางรวม 211 กิโลเมตรเศษ คิดเป็นปริมาณน้ำยางพารา จำนวน 1,062 ตัน โดยกองทัพบก ดำเนินการจำนวน 99 เส้นทาง และหน่วยทหารพัฒนา ดำเนินการจำนวน 30 เส้นทาง


โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 1 – 4 และกรมการทหารช่าง สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ฯ จำนวน 99 เส้นทาง ระยะทางรวม 169 กิโลเมตรเศษ โดยแบ่งมอบให้กรมการทหารช่างรับผิดชอบในการดำเนินการ จำนวน 16 เส้นทาง ระยะทางรวม 36 กิโลเมตรเศษ สำหรับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ กรมทหารช่าง โดยกองพันทหารช่างที่ 51 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร
สำหรับถนนสายบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 4 – สะพานบ้านปอยเดิร ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 อีกทั้งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลูกรังซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนสภาพถนนมีสภาพชำรุดในบางช่วง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย และความไม่สะดวกกับประชาชนในพื้นที่ ที่ใช้เส้นดังกล่าวในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร


กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 51) ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผสมยางพารา ขนาดกว้างของผิวจราจรรวมไหล่ทาง 7 เมตร ความยาว 2,300 เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรระหว่างประชาชนในพื้นที่ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กับตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการซ่อมปรับปรุงถนนสายนี้ประมาณ 1,300 ครัวเรือน หรือกว่า 5,000 คน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของคณะรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการกระตุ้นราคายางพารา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของแอสฟัลติกคอนกรีต ใช้ในการปูผิวทางในโครงการดังกล่าว โดยช่วงของการดำเนินโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น