ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอโนนดินแดง “สร้างรอยยิ้ม”ให้ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ที่ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง

วันนี้ (23มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด โดยกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

นอกจากนั้นแล้วยังได้แจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาประหยัด บริการด้านแรงงาน และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนถึงพื้นที่ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภอโนนดินแดง และอำเภอใกล้เคียง ไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจาการประกอบอาชีพ เป็นโครงการสานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แหล่งที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น