สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสอบวาตภัยในจังหวัดบุรีรัมย์

 

วันนี้(14มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอสตึก อำเภอบ้านด่าน อำเภอแคนดง อำเภอคูเมือง และอำเภอพุทไธสง จำนวนรวม 267 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช อำเภอกระสัง และอำเภอลำปลายมาศ จำนวนรวม 571 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่รักษา สืบสานพระราชปณิธานในการบรรเทาความเดือดร้อนและคล้ายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์วาตภัยหรือพายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปีพุทธศักราช 2560 นี้ มีความรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบวาตภัยรวมทั้งสิ้น 19 อำเภอ 73 ตำบล 266 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 1,439 ครัวเรือน บ้านเรือน ทรัพย์สิน ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , หน่วยงานทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ได้นำสิ่งของและถุงยังชีพไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยแล้วบางส่วน แต่ยังไม่เพียงพอและยังไม่ทั่วถึง การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดหน่วยสงเคราะห์มาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น /ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ใส่ความเห็น