มาแล้วรายชื่อ ทัพโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ชาย-หญิง

พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบโผทัพโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติไทยทั้งทีมชาย-ทีมหญิง เตรียมร่วมการแข่งขัน 45th SEA Age Group
Championships 2023 ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.66 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ตามที่ ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 45th SEA Age Group Championships 2023 ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.66
ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุด ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดย พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง
ทีมหญิง-ทีมชาย อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย

ทีมหญิง – นางสาวภัณฑิลา อาสายุทธ์ , นางสาวพัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล , นางสาวฐานิตา คงช่วย , นางสาวญาณิศา ตูโฮง , นางสาวรักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล , นางสาวปณิตา
พุกกะมาน , นางสาวธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์ , Mrs.Natalya Rustamova หัวหน้าผู้ฝึกสอน , นางสาวเบญจรัตน์ คูหเพ็ญแสง นักกายภาพบำบัด , นางสาวอุษา สำเนียงล้ำ
เจ้าหน้าที่ทีม , นายธนธัช ปึงพงศากุล ผู้ตัดสิน

ทีมชาย – เด็กชายสุทธิญาณ พงษ์ประยูร , นายภาสกร มณีจร , นายกีรติ พิมพาภักดิ์ , นายสุธีนันท์ แก้วมณี , นายปกป้อง หมอกแสง , นายปัณณธร แขกรัมย์ , เด็กชายชานนท์
คร้ามอยู่ , จ.อ.ณัฐวุฒิ รักเชื้อ หัวหน้าผู้ฝึกสอน , Mr.Boris Rustamov ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน , จ.อ.ณัฐวุฒิ ปิ่นโฉมฉาย เจ้าหน้าที่ทีม , นายคณิต สนธิภักดี ผู้ตัดสิน

ใส่ความเห็น