สสจ.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันนี้ (7 ก.พ. 65) ที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมียุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, ท้องถิ่นจังหวัด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,ผู้แทนจากส่วนราชการ, ประชาชน, และเอกชนเข้าร่วมโดยภายในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ตาม 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม, ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธ์และการและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร นายพิเชษฐ พืดขุนทด เปิดเผยว่า สถานการณ์การท้องไม่พร้อมของเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปีของจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มลดลงเหลือ 25.7% แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทางจังหวัดได้ประชุมร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เสริมทักษะด้านเพศวิถีรวมถึงการช่วยเหลือและดูแลเด็กที่ท้องในวัยเรียนในระยะยาว ขณะที่สื่อการเรียนการสอนต้องมีการพัฒนาระบบที่เข้าถึงเด็กในปัจจุบัน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อสื่อที่ไม่ถูกต้อง Cr.สวท.บุรีรัมย์