บุรีรัมย์ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 9

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 9

9 วันนี้ (27 ธ.ค. 64) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเผยแพร่ความรู้การบริหารจัดการดินเค็มเพื่อฟื้นฟูผลิตภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกพืช และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใหญ่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยมีนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชน ตลอดทั้งนักเรียน นักศึกษาร่วมงานภายใต้มาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน และภาคเอกชน เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการ “Halt soil salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร” นิทรรศการมีชีวิต (สาธิตการต้มเกลือสินเธาว์ สมุนไพรในดินเค็ม รากสามสิบ ทำกินบนดินเกลือ 4 ระดับ ถ่านไม้ทนเค็ม ถ่านไม้อาคาเซีย ปรุงดินดี หุงต้มอร่อย) ฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน (ฐานโจรไต่บันได ฐานบ่อรักน้ำ ฐานแฝกรักษ์ดิน) ซุ้มเมนูเกลือ-เกลือ (ผลผลิตจากศูนย์ฯ เมนูเกลือ-เกลือ) โดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน การแสดงและจัดจำหน่วยผลผลิตของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

ขอบคุณเพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์