ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ปี64

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปี 2564

วันนี้ (04 พ.ย. 64) นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด – 19 หน่วยงานในส่วนกลางไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลได้จึงมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประกอบด้วย 1 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดบุรีรัมย์ “ครูขวัญศิษย์” จำนวน 4 ราย ซี่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จากประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ซึ่งจะมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับพระราชทานรางวัลทุกๆ 2 ปี มอบตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 เป็น ซึ่งโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการดำเนินงานยกระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ (Inquiry) เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต คิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง ในการนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน ประจำปีการศึกษา จำนวน 9โรงเรียน รางวัลเข็มเชิดชูกียรติ”จารึกพระนามาภิไทยย่อ สธ.” ประจำปี 2563 และรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จำนวน 22 รายรางวัลผลการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 รายรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รางวัลและรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 รางวัล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปี 2564

ขอบคุณ เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น