พช.บุรีรัมย์ เอามื้อสามัคคี “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ

พช.บุรีรัมย์ เอามื้อสามัคคี “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้  21 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ.บ้านโสนตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  นายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่แปลงต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ของนางบรรจง มณฑล บ้านโสนตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มณฑลทหารบกที่ 26 หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ทำกิจกรรมในรูปแบบของ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เอามื้อสามัคคี โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีกิจกรรมการปลูกป่า 5 ระดับในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นโซน  การห่มฟางคลุมดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเป็นการร่วมเรียนรู้การทำเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีและลดอันตรายที่เกิดจากสารเคมี การปล่อยปลาในนาข้าวเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนจากสัตว์และเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

 ทั้งนี้แปลงต้นแบบโคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ของ นางบรรจง มณฑล เป็นแปลงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ตามหลักภูมิสังคม เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ์ ได้กล่าวว่า “การเอามื้อสามัคคี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำเอาวัฒนธรรมในการลงแขก ซึ่งกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนและการจัดกิจกรรมยังเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เป็นตัวอย่าง ให้ประชาชนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นความยั่งยืน ในวิถีชีวิตในที่สุด”

นายเดโช  วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวว่า ถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาใช้กับการพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเก่า ๆ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน”

ใส่ความเห็น