พช.บุรีรัมย์-พจ.บุรีรัมย์ลุยพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย สร้างสื่อฯ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

พช.บุรีรัมย์-พจ.บุรีรัมย์ลุยพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอบ้านด่าน พร้อมบูรณาการประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา13.30น.นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการลงแปลงของครัวเรือนเป้าหมาย นายถาวร แฉล้มรัมย์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม และตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคมถึง 25 มิถุนายน 2564 ในบริเวณพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งนี้พบว่าครัวเรือนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและตั้งเป้าหมายในการดำเนินการพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้ในการลงพื้นที่เป็นการบูรณาการเครือข่ายร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานและสร้างแรงบันดาลใจจากครัวเรือนต้นแบบนายถาวร แฉล้มรัมย์ ให้เป็นแบบอย่างกับการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัดบุรีรัมย์ และในระดับประเทศ โดยมีการถ่ายทำวีดีทัศน์และสกู๊ปพิเศษการดำเนินงาน โคกหนองนา ของกรมการพัฒนาชุมชน และนอกจากนี้ยังมีกำหนดการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนงานและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความร่มเย็นในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดย นางสาวทิพย์วิภา สุขสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านด่าน พร้อมครัวเรือนเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง/ภาพ ข่าว โดย Somsak ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ใส่ความเห็น