พช.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง

พช.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกรมการพัฒนาชุมชนปี 2564 ณ พื้นที่อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

  🖌️วันที่ 16 มิถุนายน 2564 
   นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไทยสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำต้นแบบกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2564 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบ ณ อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
   โดยในเวลา 9:00 น ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านหนองหว้า ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได้แก่
   1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ฯ
   2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชาย
   3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หญิง
   4. ศูนย์อำนวยการประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น
   5. กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น
   6. ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบ
   โดยมี นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์ ผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายการพัฒนาในตำบลรวมทั้งพี่น้องบ้านหนองหว้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  จากนั้นเวลา 13:30 น ดำเนินการคัดสรรและประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ วัดหรดี บ้านกู่ฤาษี หมู่ที่ 4 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 
  ในการนี้นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ให้เกียรติในการต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรมการประเมินฯ 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
  ต่อจากนั้น คณะกรรมการประเมินได้ เยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ชุมชนบ้านกู่ฤาษี เครือข่ายกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผลิตภัณฑ์จักสาน หมอน น้ำพริกจากกลุ่มสัมมาชีพและเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา พช. และร่วมปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายนัฐพงศ์ เทิ่งไธสง ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน
/// ภาพ ข่าว Somsak

ใส่ความเห็น