ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ครั้งแรกพร้อมมอบนโยบาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ครั้งแรก เพื่อให้สมาชิกและสภาเทศบาลได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ พร้อมมอบนโยบาย

วันนี้ (08 มิ.ย. 64) ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ดครั้งแรก และมอบนโยบาย แนวทางข้อเสนอแนะในฐานะผู้มีอำนาจกำกับดูแลเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น (ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หลังจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครบทุกเขต เพื่อให้สมาชิกและสภาเทศบาลได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยมี นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ดทุกเขต เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนด้วยความทุ่มเท เสียสละ พิจารณาถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก ในการทำงาน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองชุมเห็ด พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างกัน และระหว่างสมาชิกสภาท้องถิ่นของตนเอง และสมาชิกสภาท้องใกล้เคียง จากนั้นได้มีการเลือกประธานสภาชั่วคราวจากผู้ที่มีอายุมากที่สุด นำกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้แก่ นายอิสรภาพ นามปัญญา ซึ่งจะทำหน้าที่ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

///เพจ:สปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น