พช.บุรีรัมย์ ลุยขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบสู่ 100 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บรรลุ และ นายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บูรณาการโครงการขับเคลื่อน “การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2” โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนในพื้นที่ “สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ พื้นที่ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”


🖌️โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนงานผ่าน “กระบวนการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบ” โดยใช้ข้อมูลชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านอื่น ซึ่งจากการดำเนินงานประชุมในเวทีประชาคมระดับตำบล ตัวแทนชุมชนได้มีมติในการบูรณาการในการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อต่อยอดไปสู่การนำวัตถุดิบไปแปรรูปสนับสนุนในการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในชุมชนต่อไป
🖌️โดยในการสนับสนุนในระดับพื้นที่มีการดำเนินงานดังนี้
1. ส่งมอบเมล็ดพันธุ์จำนวนทั้งสิ้น 12 ชนิด จำนวน 300 ซอง
2. มอบถาดเพาะพันธุ์กล้าไม้กล้าผักสวนครัวจำนวน 55 ถาด
3. มอบดินเพราะกล้าไม้ จำนวน 30 ถุง
4. และมีการอธิบายและเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานรวมทั้งวิธีการเพาะการแจกจ่ายในระดับพื้นที่
🖌️จากนั้นมีการดูงานและให้ความรู้ในการเพราะกล้าพันธุ์การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ จุดเรียนรู้ชุมชน บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวมีตัวแทนในระดับชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมและมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ /ข่าว Somsak

ใส่ความเห็น