โรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   เมื่อวันนี้ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ.อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทยชั้น 4 โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ นายรัชกร หัตถธยากูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนรีรัมย์  และข้าราชการ  แพทย์ พยาบาล ประชาชน ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยไนโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

   นายไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนรีรัมย์ กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในวันนี้ ดังนี้ เด็กในวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน หรือเข้ารับการรักษาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องจากความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนหรือเข้าเรียนในระบบปกติได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ร่วมมือกันเปิดโอกาสให้เด็กป่วยเรื้อรัง เด็กป่วยทั่วไปและเด็กที่รับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการศึกษาต่อเนื่องและทั่วถึง ให้เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ มีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ คลายความเครียดของเด็กและผู้ปกครอง สามารถเรียนได้ทันเพื่อนและกลับเข้าสู่ระบบการเรียนปกติได้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รับนโยบายให้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล”ให้ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ”

   นายรัชกร หัตถธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงาน “ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลบุรีรัมย์” ในครั้งนี้ตามที่ได้กล่าวรายงานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนแล้วนั้น ทำให้เด็กป่วยไนโรงพยาบาลได้รับการเรียนรู้และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติได้เพิ่มขึ้น เด็กบางคนเรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย บางคนได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ทำให้สามารถดูแลและเลี้ยงตนเองได้ ”

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*** โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ***

ใส่ความเห็น