ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ฝอล.)มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้บริหารในสังกัด ฝอล. ร่วมส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่โรงพายบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีนโยบายให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดีมีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ฝอล.) ได้ส่งเสริมพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเชิญชวนพนักงานร่วมทำบุญ เพื่อจัดหาทุนซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมทั้งสมรรถนะของรถ รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัย ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร เพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาลสามารถส่งต่อและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงลดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของคนในครอบครัวจากการบาดเจ็บเฉียบพลัน หรือผู้มีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรง

การมอบรถพยาบาลครั้งนี้ เป็นคันที่ 3 ซึ่ง ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2561 ได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร และครั้งที่ 3 ได้จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ มูลค่า 2,188,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดมาจากการบริจาค ไม่ได้ใช้งบประมาณของธนาคารในการจัดซื้อ

ใส่ความเห็น