รพ. บุรีรัมย์ เปิดการอบรมโครงการเพิ่มทักษะการบริการและพัฒนาบุคลากรสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ 23มกราคม พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุม 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 นายแพทย์ ไกรวุฒิ  สุขสนิท  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี แพทย์หญิง ภัคภร ปรีฐนัทธ์ ประธานงานปฏิคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้า ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การให้บริการ มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และการแต่งกายที่เหมาะสมในการให้บริการ ตลอดจนสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะบริการ ให้บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้าได้มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างามรวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กรและได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูดและภาษากาย มีศิลปะในการจูงใจคนและนำเสนอได้อย่างโดดเด่น

ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้ บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทักษะงานบริการ ทัศนคติที่ดีในการใช้บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ  ทักษะการฟังที่ดี โดยเฉพาะ การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายใน และภายนอก, เทคนิคในการสื่อสาร การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน  และในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์  และฝึกปฏิบัติเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งงานด่านหน้า และงานสมาคม ซึ่งตลอดการอบรมเจ้าหน้าที่ทีมปฏิคมและสมาชิก ที่เข้าร่วมอบรมกว่า  30  คน ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร

แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน ” รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ ทุกท่าน เนื่องจากในปัจจุบัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากส่งผลให้การบริการไม่ทันต่อความต้องการของผู้มารับบริการ งานปฏิคม ประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ และการรับบริจาคโรพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้า บริการประชาชน และมีหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตามวาระ ต่างๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมปฏิบัติงาน ด้วย ความเสียสละแรงกาย แรงใจ และบรรลุตามจุดประสงค์ของผู้มาผู้มาเยือนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ดังนั้นโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับบุคลากรบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นไป”

นพ.ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีหน้าที่ให้บริการประชาชนและเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเพื่อพัฒนาทักษะงานบริการให้แก่บุคลากรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ทั้งนี้ การพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จนั้น มีขั้นตอนที่สำคัญหลายประการ งานด่านหน้า ถือได้ว่าเป็นอีกกำลังสำคัญ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากประชาชน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ ”

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ

(Personality & Pro for Excellent Service)

หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2561-2565 ในพันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความสุข ความรักและความผูกพันองค์กร ในส่วนของงานปฏิคม ประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ และการรับบริจาคโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   การต้อนรับ ประสานงานและอำนวยความสะดวกผู้มาเยือนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นงานที่มีผู้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนต่างๆ อันละเอียดอ่อน ภายใต้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีทักษะเฉพาะทางด้านการสื่อสารทั้ง        วัจนภาษาและอวัจนภาษา อันจะนำมาซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ และความรู้สึกอันดี ของแขกผู้มาเยือน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การมารับการรักษา การมาศึกษาดูงาน การมาทำความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ตลอดจนมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงพยาบาลจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าว ยังเป็นการปฏิบัติงานตามวาระและโอกาส การปฏิบัติงานต้อนรับ ประสานงานและอำนวยความสะดวก ผู้มาเยือนโรงพยาบาล เป็นงานในส่วนแรกที่แขกผู้มาเยือน ต้องพบปะสนทนา พร้อมให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการมาเยือนของแต่ละงาน  โดยต้องใช้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ อันสำคัญยิ่ง ให้ปรากฏเด่นชัด เป็นที่ประทับใจจนกระทั่งได้การอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานโดยรวม ตลอดจน เพื่อลด หรือ ป้องกัน ปัญหาอุปสรรค ทางการสื่อสาร เล็กน้อย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้

ในปัจจุบัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่วไป หัวหน้าส่วนราชการมากขึ้น ในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่น่าประทับใจ ทำให้งานบริการด่านหน้าจำเป็นต้องพัฒนาบุคลกรและระบบการบริการให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความอบอุ่นและเกิดความประทับใจ และรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร นอกจากงานด้านการบริการผู้ป่วยแล้ว งานปฏิคม ประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณและการรับบริจาคโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ยังได้รับความไว้วางใจในการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกงานอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานระดับประเทศ ที่ใช้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่จัดงาน เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561)และงานระดับกระทรวงอีกมากมาย เช่น ต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว (ริมละลม) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, งานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 (CIPO) ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562, การประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Health for Smart Heart 2019, ฯลฯ

งานปฏิคม ประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณและการรับบริจาคโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้เจ้าหน้าที่ปฏิคมทั้งหมด และการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกสาขาวิชาชีพ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยความเสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน งานปฏิคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน การมีภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพและความประทับใจต่อผู้รับบริการ ดังนั้นผู้ให้บริการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีภาพลักษณ์ในด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการแต่งกายที่เหมาะสม ในการการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานด้านการบริการ การมีบุคลิกภาพที่ดี ในสไตล์ของตนเอง มีท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับ และการทำงาน รวมถึงการวางแผนรับมือกับข้อร้องเรียน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ หรือองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงมีจิตใจที่รักงานบริการ มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ด้วยเหตุนี้งานปฏิคมฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้า ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การให้บริการ มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และการแต่งกายที่เหมาะสมในการให้บริการ ตลอดจนสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะบริการ

-เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้าได้มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างามรวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร

-เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้าได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูดและภาษากาย มีศิลปะในการจูงใจคนและนำเสนอได้อย่างโดดเด่น

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมในเรื่อง บุคลิกภาพ และการสื่อสารที่ดี ในงานบริการ มารยาทต่างๆ ในสังคม การทักทาย การไหว้ การต้อนรับอย่างประทับใจ มารยาท การยืน การเดิน การเข้าพบ การใช้นามบัตร ทัศนคติที่ดีในการใช้บุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อชื่นชมในงานขายและบริการ เทคนิคการฟัง (Listening Technique) ทักษะการฟังที่ดี โดยเฉพาะ การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) จะทำให้คุณแสดงออกถึงบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอกที่ช่วยทำให้ได้รับการยอมรับชื่นชมจากคนอื่น พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ใส่ความเห็น