การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ส่งมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

วันนี้ ( 10 กันยายน 2562 ) เวลา 10.30 น. โดมเอนกประสงค์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายจาตุรงค์ สุขะเสน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA นายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายอำเภอนางรอง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้บริหารสหวิทยาเขตนางรอง ผู้บริหาร ครูโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ผู้นำชุมชนและนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อม เพื่อเข้าดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ประหยัดและถูกวิธี จำนวน 5 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนางรอง จำนวน 50 คน โดยหลังจากที่นักศึกษาได้รับการอบรมแล้วได้เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อบต.หนองโสน จำนวน 170 คน พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในชื่อกิจกรรม PEA ประชาร่วมใจ ระบบไฟมั่นคง
กิจกรรมที่ 3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู อาจารย์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ จำนวน 30 คน
กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ จำนวน 50 คน ในกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อยกิจกรรมที่ 5 ตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ทั้ง 5 กิจกรรม ณ ชุมชนพื้นที่ตำบลหนองโสนนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ผู้นำชุมชนและนักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองโสนเอื้อเฟื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานในการจัดทำกิจกรรม จนทำให้การดำเนินโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ”ปี 2562 สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น