พช.บุรีรัมยเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2562

 

วันที่25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น ณ เวทีกลางอาคารแสดงสินค้าชั่วคราวปรับอากาศ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าทวีกิจชุปเปอร์เซ็นเตอร์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว” พร้อมด้วย นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในปี 2562 ได้จัดงบประมาณให้จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรม สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1) บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช 2) บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย 7) บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และ 4) บ้านสายบัว หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ในการพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว ได้ใช้แนวคิด D – HOPE(Decentralized Hand – On Program Exhibition) หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น : JIKA หลักในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการคัดเลือกปราชญ์ภูมิปัญญาที่เป็นสน่ห์อัตลักษณ์ในหมู่บ้าน ตามหลักD-HOPE เรียกว่า แชมป์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ การพัฒนา

ทักษะเทคนิคการถ่ายทอด และสามารถจัดทำเนื้อหาหลักสูตร ตามหลัก D – HOPE เรียกว่า แคตตาล๊อคโปรแกรม ซึ่งเปรียบเสมือนสินค้าของปราชญ์ หรือแชมป์ ในการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวหากต้องการสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ของปราชญ์ หรือแชมป์ จะต้องจัดซื้อโปรแกรมและต้องลงมือในการปฏิบัติ ร่วมจัดทำจนได้สินค้าหรือผลิคภัณฑ์ชิ้นนั้น ดังนั้นราคาโปรแกรมที่ปราชญ์หรือแชมป์กำหนดจะเป็นราคาขายของตัวสินค้า รวมกับค่าวิชาและองค์ความรู้ด้วย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านเป็นการขายเสน่ห์ชุมชน ที่มีความแตกต่าง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป

สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในระดับหมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การลดความเหลือมล้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน และสอดคล้องกับบุรีรัมย์โมเดล ใช้การท่องเที่ยวและกีฬาในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานเพื่อให้ปราชญ์ภูมิปัญญา หรือ แชมป์เจ้าของโปรแกรมการท่องเที่ยว จำนวนมู่บ้านละ 10โปรแกรม รวมทั้งสิ้น 40 โปรแกรม ได้นำโปรแกรมการท่องเที่ยว มาออกตลาดเพื่อขายโปรแกรมให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นผู้ร่วมลงมือปฏิบัติจริง ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม2562 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย

1.การประกวดคัดเลือกการตกแต่งคูหาของแชมป์ดีเด่น 4 รางวัล 2 .การประกวดแข่งขันยอดจำหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวสูงสุด 4 รางวัล 3.การประกวดแข่งขันแชมป์ที่ได้รับโหวตคะแนนนิยมสูงสุด 4รางวัล4.การจัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด บุรีรัมย์ จำนวน 57 ราย

5.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงศิลปินนักร้องทุกวัน ประกอบด้วยโอ่ง อาเจายัย ไผ่พงศธร บอย พนมไพร โฟกัส เอเอฟ 12 และหนู มิเตอร์ที่สำคัญ ได้รับความกรุณาจาก คุณทวี และคุณปราณี โรจนสินวิไล เจ้าของและผู้บริหารห้างสรรพสินค้ทวีกิจชุปเปอร์เซ็นเตอร์ที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พัฒนาการอำเภอทุกคน และผู้นำ รวมพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกคน

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวเปิดงาน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานการเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันนี้ รัฐบาลมีความพยายามที่จะสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้จากการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลัก สู่เมืองรอง ไปสู่เสน่ห์วิถีภูมิปัญญาของประชาชน ที่มีความแปลกแตกต่าง มีความเป็น UNSEEN  ของพี่น้องประชาชนโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ”บุรีรัมย์โมเดล” ของจังหวัดบุรีรมย์

ที่ตั้งเป้าหมายใช้การท่องเที่ยวและกีฬาในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน การจัดงานในวันนี้ เป็นการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในหมู่บ้าน เพื่อขายความเป็น UNSEEN ขายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมลงมือทำ จะได้ทั้งความรู้ ได้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงมือทำเอง เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของแคตตาล๊อคโปรแกรม ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้นสนใจยิ่งขึ้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนเจ้าของโปรแกรมที่มาร่วมออกบทจัดงานในวันนี้ ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สร้างพลังความศรัทธา เพื่อสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ที่มั่นคงอีกทางหนึ่ง ฝากถึงส่วนราชการ ภาคเอกชนที่มีภารกิจ หรือมีองค์ความรู้ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงบูรณาการ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

ใส่ความเห็น