ครั้งแรก! สธ.เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดุรีรัมย์ มุ่งหวังให้ประชาชนสุขภาพดี

วันนี้ 06 ส.ค. 62 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอ ประกวดผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนาในด้านกีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ร่วมส่งเสริมสุขภาพ อนามัยที่ดี ป้องกันโรคให้กับประชาชน

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 9ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ โดยท่านรองปลัดกระทรวง สาธารณสุข นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวว่าปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีสาเหตุสําคัญได้แก่ การมีกิจกรรมทางกายเม เพียงพอ มีภาวะอ้วน การบริโรคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน เช่น รับประทานอาหารหวาน ไขมันสูงที่ไม่ถูกสัดส่วน เช่น รับประทานอาหารหวาน ไขมันสูง เหล่านี้ทําให้ในปัจจุบันมี อุบัติการณ์ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น สําหรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ภายใต้แผน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)มีหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสภาพของประชาชน โดยขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านสําคัญ ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ 3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 4. ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล โดยมีเป้าหมายสําคัญให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน

นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่เขตสุขภาพที่ 9 ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลประชาชนกว่า 6 ล้านคน ใน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนําเสนอ ประกวดผลงานทาง วิชาการ เยี่ยมชมผลงานวิจัย และนวัตกรรม อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนํา ผลงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนาในด้านการกีฬา การออกกําลังกาย การส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและที่ส สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวสู่เมืองแห่งกีฬา “SPORT CITY” ตามที่ได้กําหนดไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้องค์กรทกภ ส่วนในจังหวัดได้นําความรู้จากการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้และสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

ในโอกาสนี้ท่านนพ.ณรงค์ สายวงศ์ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการสํารวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายล่าสุด ครั้งที่ 5 ปี 2557 จํานวน 23,760 รายทั่วประเทศ โดยสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า สัดส่วนของ ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอร้อยละ 19.2 มีภาวะอ้วน (BMI >= 25 kg/M2) ร้อยละ 27 5 (ขาย ร้อยละ 32.9 หญิงร้อยละ 41.8) มีความชุกของภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 26.0 ในผู้ชาย และร้อยละ 51.3 ในผู้หญิง มีความชก ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable disease) ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 และเบาหวาน 8.9 ซึ่งมี แนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งแท้จริงแล้วโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมสุขถาพที่ถูกต้อง

ดังนั้น เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยหลัก พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ดังนั้น เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาพชะประชาชนด้วยหลัก 3อ 2ส ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ไม่สูบหรี่ ไม่ดื่มสุรา และได้เห็นโอกาสที่สอดคล้องการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่เมืองกีฬา “Sport city” ซึ่งการพัฒนาเมืองบรีรัมย์ กําลังกายนี้มีความต้องการวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่ง ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่9 ในครั้งนี้ ได้มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ให้ความ ให้ความสําคัญกับการค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นประโคน ป้องกันโรค และประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ ทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ได้นําเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศให้มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่าง จํานวน 2,000 คน

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทีมสหสาขาทั้งภายในและต่างประเทศกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การประกวดผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีสาธิตการออกกําลังกาย อันจะนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่เมือง กีฬา “Sport city” และประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 มีสุขภาพที่ดีต่อไป

พร้อมกันนี้​นายพิจิตร​ บุญทัน​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวตอนท้ายว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเมืองผ่านที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจ สู่เมืองแห่งกีฬา ที่ขับเคลื่อนด้วยฟุตบอล และ มอเตอร์สปอร์ต และกําลังก้าวสู่การเป็น Sport City ที่มีการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งด้าน Sport for Life โดยการส่งเสริมการ ออกกําลังกายให้เป็นวิถีชีวิต Sport for Excellence พัฒนาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้เป็น Sport Injury Center and Burn Unit, Sport for Event พัฒนาด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีมาตรฐาน Sport for Tourism สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ Sport for Industry การจัดตั้ง Wellness Center ในโอกาสที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการนานาชาติ ครั้งที่1 เขตสุขภาพที่ 9จึงกําหนดหัวข้อ “THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH REGION HEALTH 9 : Sport and Exercise Science toward Health Cityเมืองสุขภาพดีสร้างขึ้นได้ ด้วยวิทยาศาสตร์การ กีฬาและการออกกําลังกาย” เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่า นานาชาติ

ใส่ความเห็น