พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ” ประจำปี 2564 และวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันนี้ (08 ต.ค. 64) นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ที่วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายร่วมประกอบพิธีและในโอกาสนี้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ให้แก่บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิฐษาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนา จำนวน 5 ราย และมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่น จากการประกวดคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคน โดยเฉพาะโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” นั้น เป็นสิ่งย้ำเตือนให้ทุกท่านทราบว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สามารถสร้างความมั่นคง ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้าน ขอให้มีการขยายผลและนำไปปฏิบัติให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน เพราะจะเป็นภูมิคุ้มกันพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น