ติดตามสอดส่องงบประมาณดำเนินงาน กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต13 ลงฟื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 (นางสุมิตรา อติศัพท์) ติดตามสอดส่องที่มีงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น และติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันนี้ (17มิ.ย.62) เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ในฐานะประธานธรรมาภิบาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีงบดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตลอดทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีเป้าหมายสอดส่อง ติดตาม จำนวน 30 โครงการ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยนายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยงแพะเนื้อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง งบประมาณ 704,500 บาท สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะเนื้อลูกผสม จำนวน 10 ตัว และแม่พันธุ์แพะเนื้อลูกผสม จำนวน 1,000 ตัว เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพการผลิตแพะ แกะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และขยายกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ เป็นการสร้างอาชีพ และรายได้แก่ชุมชน จากนั้น ได้ออกติดตามโครงการป้องกันตลิ่งลำตะโคง บ้านตะแบง (เขื่อนกันน้ำเซาะ) ระยะที่ 2 ตำบลหัวฝ้าย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง 5,000,000.-บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในฤดูน้ำหลาก เนื่องจากน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เพราะมีน้ำหลาก และมีปริมาณมาก ไหลเร็ว ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชน สิ่งปลูกสร้างสาธารณะต่างๆ และถนนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงโค้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

เครดิต :ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น