พช.จังหวัดบุรีรัมย์ขับเคลื่อน!!!บ้านแสลงโทน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างกระแสหลัก เมืองรอง สุดประทับใจ

   เมื่อวันที่14 ธค 61 เวลา 17.00น ณ.บ้านแสลงโทน หมู่3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  มีพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยประธานในพิธี นายพีระ พิมพ์ประสาน  นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  นายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน แทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย พร้อม / หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสลงโทน

   โดย การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอประโคนชัย ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มีเป้าหมายสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนเชิงท่องเที่ยวได้ สามารถเชื่อมโยงอัตลักษณ์ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ให้กับคนชุมชน อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดฟื้นที่ดำเนินการ ณ.บ้านแสลงโทน หมู่3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย

พิธีเปิดหมู่บ้านโอทอป บ้านแสลงโทน

    กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้ามาหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน ) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งทำให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล

ศาลเจ้าพ่อแสลงโทน

   รถนำเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เยี่ยมชมสวนตามแนวทางพ่อหลวง

   

อำเภอประโคนชัย มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นฟื้นที่ที่ไม่ไกลจากจังหวัดบุรีรัมย์มากนัก จึงเป็นทางเลือกสำหรับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน และ จังหวัดบุรีรัมย์กำหนด จะสามารถทำให้ชุมชนมีรายได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้

การทอผ้าฟื้นเมือง

   โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย พี่น้องประชาชนบ้านแสลงโทน จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กระทั่งมีความพร้อม มีศักยภาพ ที่จะตอนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านแสลงโทน มีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ประกอบด้วย การไหว้ศาลปู่ตาที่ชุมชนเคารพนับถือ ชมการทอผ้าฟื้นเมือง ชิมข้าวไลร์เบอรี่ ชมสวนตามแนวทางพ่อหลวง การจักสานจากไม้ไผ่ ชมการแสดงฟื้นบ้าน ชิมอาหารฟื้นถิ่น ซื้อสินค้าชุมชน /

ชิมข้าวไลร์เบอรี่

การจักสานจากไม้ไผ่

ชมการแสดงฟื้นบ้าน

ซื้อสินค้าชุมชน

ใส่ความเห็น