9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันนี้(27 ก.ค. 60) เวลา 10.30 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอชำนิและอำเภอใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 20 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน ปศุสัตว์ พืช ประมง คลินิกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และคลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้ Kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชนและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น