สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  เมื่อปี 2522

นายอำเภอกระนวน เป็นประธานทำบุญตักบาตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 14 กุมภาพันธ์ 2522

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 07.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และ มอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล พร้อมด้วย นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการบริหารโรงพยาบาล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522 และทรงติดตามงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ด้วยทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด สร้างความปลื้มปีติให้กับพสกนิกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยบาลทุกคน ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดมา นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ใส่ความเห็น