บุรีรัมย์จัดงาน“วันสหกรณ์แห่งชาติ”น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย มอบโล่แก่สหกรณ์และเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด

วันนี้ (26 ก.พ.65) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี กล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งมีนายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขบวนการสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ และแสดงการรวมพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญทางศาสนา การวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะแด่พระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์ที่ได้รับผลการจัดระดับชั้นดีเด่น ระดับดีเลิศ 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 21 แห่ง มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้แก่ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 ท่าน พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง และภายในงานได้มีการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในจังหวัดบุรีรัมย์

นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 อนุมัติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ง การสหกรณ์ไทย ซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชน
ปัจจุบันขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้กับสมาชิก อันมีผลการดำเนินงานที่เจริญเติบโต ภาพรวมปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 228 แห่ง สมาชิก 245,064 คน มีปริมาณธุรกิจรวม จำนวน 41,065 ล้านบาท ซึ่งมีธุรกิจหลักๆ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ให้บริการสมาชิก ประกอบด้วยสินเชื่อ 22,185 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 2,854 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 860 ล้านบาท ธุรกิจแปรรูป 730 ล้านบาท ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก 14,408 ล้านบาท และธุรกิจอื่นๆ 28 ล้านบาท ซึ่งกิจการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ได้รับการ

พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่มวลสมาชิกได้เป็นอย่างดี ทำให้สมาชิกมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในอนาคต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ก็จะร่วมกันผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ อันแท้จริง และสามารถเป็นที่พึ่งให้สมาชิกสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

การจัดงานครั้งนี้มีมารตการป้องกันและคัดกรองสาธารสุขอย่างเคร่งครัด