ชมรม Strong ร่วม ปปช.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมต้านทุจริตรป้องปรามทุจริตในพื้นที่

ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนการหารือการป้องปรามการทุจริตในพื้นที่
วันนี้ (15 กพ. 65) ที่โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ นางสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีพันโทณรงค์ ชัยเชิดชู ประธานชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์ โค้ช คณะกรรมการชมรม สมาชิกเครือข่ายชมรม ในพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ และสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการตรวจคัดกรอง เอกสารการฉีดวัคซีน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความพอเพียง ต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG ที่เป็นการปลูกฝังวิธีการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การตรวจสอบการทุจริตประเภทต่างๆ รวมถึงการขยายผลป้องกันการทุจริต แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน องค์กรต่างๆและทุกภาคส่วน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีการให้ความรู้เรื่อง หลักการตั้งข้อสังเกต การตรวจสอบการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบป้ายโครงการก่อสร้าง ที่ต้องมีตราสัญลักษณ์ระบุหน่วยงานที่ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือการตรวจสอบอาหารกลางวัน ที่ต้องมีคุณค่าครบโภชนาการแล้ว ยังมีการระดมความคิด ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชมรม STRONG – จิตพอเพียง ในแต่ละอำเภอ ซึ่งทั้ง 8 อำเภอได้มีการเสนอการจัดตั้งสถานที่ก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชมรม STRONG ในพื้นที่ที่สามารถติดต่อได้ง่าย และเป็นศูนย์กลางของอำเภอ พร้อมทั้งมีการแนะนำคณะทำงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อวางแผนการหารือการป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป .

ภาพ/ข่าว .สวท.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น