เทศบาลเมืองชุมเห็ด พร้อม พสกนิกร จิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  

เทศบาลเมืองชุมเห็ด พร้อม พสกนิกร จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่ (หน้าโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ประธานในพิธี นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด จิตอาสาและพสกนิกรชาวตำบลชุมเห็ด ร่วมปลูกต้นดาวเรืองในโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ.บริเวณเกาะกลางถนนเส้นสี่แยกบ้านกุง ถึง สี่แยกบ้านหนองม่วง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

นายสนอง เทพอักษรณรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 “กล่าวว่า ” พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่ พระราชทานความรักความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741โครงการ ยังคงเจริญงอกงามผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญ ที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในสังคมโลกยุคปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันสันพัน พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ใส่ความเห็น